Mashad
23:55
Neyshabur
01:04
Shahrud
04:59
Semnan
07:13
Tehran
09:55
Karaj
11:20