Shiraz 
16:55
 Eghlid 
20:29
 Abadeh 
21:07
 Shahreza 
22:26
 Kashan 
04:06
 Tehran 
07:05