Kerman 
11:30
 Bam 
14:12
 Fahraj 
14:53
 Zahedan 
19:05