Zahedan 
22:40
 Fahraj 
02:27
 Bam 
03:09
 Kerman 
05:25