Tehran
13:00
Kashan
15:43
Badrud
16:36
Zavareh
17:00
Nain
18:09
Ardekan
19:09
Yazd
20:18
Bafgh
22:08
Ahmadabad
23:53
Khatun Abad
00:32
Sirjan
01:51
Bandar Abbas
06:40