Gorgan 
04:15
 Bandar Torkaman 
00:00
 Bandar Gaz 
05:55
 Behshahr 
06:40
 Sari 
07:10
 Qaemshahr 
08:15
 Shirgah 
08:40
 Zirab 
09:05
 Pole-e Sefid 
09:10