Gorgan 
14:45
 Bandar Torkaman 
15:31
 Bandar Gaz 
16:08
 Behshahr 
16:48
 Sari 
17:43
 Qaemshahr 
18:11
 Shirgah 
18:33
 Zirab 
18:54
 Pole-e Sefid 
19:10