Pole-e Sefid 
05:20
 Zirab 
06:00
 Shirgah 
06:20
 Qaemshahr 
07:05
 Sari 
07:30
 Behshahr 
08:30
 Bandar Gaz 
09:30
 Bandar Torkaman 
10:05
 Gorgan 
10:20