Pole-e Sefid 
15:30
 Zirab 
15:35
 Shirgah 
16:00
 Qaemshahr 
16:25
 Sari 
17:00
 Behshahr 
18:00
 Bandar Gaz 
18:35
 Bandar Torkaman 
19:15
 Gorgan 
20:05