Train Nr. 198
Mashad - Tehran - Qom - Arak - Kermanshah -
Couchette4-bed Couchettes
Couchette6-bed Couchettes
SleepingcarSleepercar
restaurantDining Car
train runs daily