Train Nr. 199
Kermanshah - Arak - Qom - Tehran - Mashad -
Couchette4-bed Couchettes
Couchette6-bed Couchettes
SleepingcarSleepercar
restaurantDining Car
train runs daily