Train Nr. 198
Kermanshah - Arak - Tehran - Mashad -
Couchette4-bed Couchettes
Couchette6-bed Couchettes
SleepingcarSleepercar
restaurantDining Car
train runs daily