Train Nr. 199
Mashad - Tehran - Arak - Kermanshah -
Couchette4-bed Couchettes
Couchette6-bed Couchettes
SleepingcarSleepercar
restaurantDining Car
train runs daily