Ahvaz 
14:10
 Haft Tappeh 
15:02
 Shush 
15:22
 Andimeshk 
16:08
 Sepiddasht 
20:00
 Dorud 
21:24
 Azna 
22:29
 Shazand 
23:53
 Arak 
00:37
 Qom 
02:52
 Tehran 
05:50