Khorramshahr 
11:00
 Ahvaz 
12:45
 Haft Tappeh 
13:55
 Shush 
14:12
 Andimeshk 
15:00
 Sepiddasht 
19:01
 Dorud 
20:16
 Azna 
21:16
 Shazand 
22:51
 Arak 
23:32
 Qom 
01:57
 Tehran 
04:35