Ahvaz 
09:50
 Haft Tappeh 
10:49
 Shush 
11:04
 Andimeshk 
11:49
 Tang-e Haft 
14:45
 Sepiddasht 
15:49
 Bisheh 
16:09
 Dorud 
17:01
 Azna 
18:00
 Shazand 
19:12
 Shazand 
19:41
 Arak 
20:09
 Moshkabad 
20:55
 Savarian 
21:47
 Qom 
22:55
 Tehran 
01:50
 Semnan 
04:39
 Shahrud 
07:09
 Neyshabur 
10:56
 Mashad 
12:40