Mashad 
00:10
 Neyshabur 
01:32
 Shahrud 
06:11
 Semnan 
08:42
 Varamin 
10:44
 Tehran 
12:12
 Arak 
17:10
 Shazand 
17:58
 Azna 
19:30
 Dorud 
20:44
 Sepiddasht 
21:46
 Andimeshk 
01:28
 Ahvaz 
03:25
 Khorramshahr 
06:10