Mashad 
06:15
 Neyshabur 
07:33
 Shahrud 
11:22
 Tehran 
16:50
 Qom 
19:15
 Arak 
21:37
 Azna 
23:23
 Dorud 
00:29
 Sepiddasht 
01:29
 Andimeshk 
05:38
 Shush 
06:13
 Haft Tappeh 
06:31
 Ahvaz 
08:05