Hamedan 
19:50
 Saveh 
21:52
 Tehran 
00:35
 Semnan 
03:14
 Shahrud 
06:21
 Neyshabur 
10:35
 Mashad 
12:30