Neyshabur 
08:45
 Hamedan 
18:50
 Saveh 
21:08
 Tehran 
23:40
 Semnan 
02:17
 Shahrud 
05:00
 Mashad 
10:25