Mashad 
16:55
 Neyshabur 
18:33
 Shahrud 
22:12
 Semnan 
00:33
 Tehran 
03:36
 Saveh 
06:02
 Hamedan 
08:55