Mashad 
16:45
 Neyshabur 
18:00
 Shahrud 
22:20
 Semnan 
00:40
 Tehran 
03:25
 Saveh 
05:35
 Hamedan 
08:05