Mashad 
15:50
 Neyshabur 
17:15
 Shahrud 
21:14
 Semnan 
23:32
 Tehran 
02:45
 Saveh 
04:56
 Hamedan 
07:20