Mashad 
19:30
 Shahrud 
01:09
 Tehran 
07:10
 Karaj 
08:15
 Qazvin 
09:30
 Rasht 
12:00