Tehran 
05:40
 Varamin 
06:16
 Garmsar 
07:10
 Simindasht 
08:11
 Zarrindasht 
08:26
 Firouzkuh 
09:24
 Veresk 
10:18
 Pole-e Sefid 
11:29
 Zirab 
11:44
 Shirgah 
12:06
 Qaemshahr 
12:31
 Sari 
13:20