Tehran 
06:35
 Varamin 
07:06
 Pishva 
07:17
 Garmsar 
07:58
 Bonakuh 
08:18
 Kabutardarreh 
08:40
 Simindasht 
08:58
 Zarrindasht 
09:13
 Firouzkuh 
10:11
 Veresk 
11:03
 Sorkhabad 
11:20
 Savadkuh 
11:35
 Pole-e Sefid 
12:14
 Zirab 
12:37
 Shirgah 
13:01
 Qaemshahr 
13:26
 Sari 
14:05