Tehran 
06:05
 Varamin 
06:36
 Pishva 
06:47
 Garmsar 
07:28
 Bonakuh 
07:48
 Kabutardarreh 
08:10
 Simindasht 
08:28
 Zarrindasht 
08:43
 Firouzkuh 
09:41
 Veresk 
10:33
 Sorkhabad 
10:50
 Savadkuh 
11:05
 Pole-e Sefid 
11:44
 Zirab 
12:07
 Shirgah 
12:31
 Qaemshahr 
12:56
 Sari 
13:35