Sari 
18:05
 Qaemshahr 
18:11
 Shirgah 
18:33
 Zirab 
18:55
 Pole-e Sefid 
19:29
 Veresk 
20:26
 Firouzkuh 
21:42
 Zarrindasht 
22:20
 Simindasht 
22:35
 Garmsar 
23:31
 Varamin 
00:30
 Tehran 
01:35