Sari 
17:15
 Qaemshahr 
17:31
 Shirgah 
17:52
 Zirab 
18:16
 Pole-e Sefid 
18:57
 Savadkuh 
19:18
 Sorkhabad 
19:33
 Veresk 
19:51
 Firouzkuh 
21:03
 Zarrindasht 
21:40
 Simindasht 
21:55
 Kabutardarreh 
22:13
 Bonakuh 
22:34
 Garmsar 
22:51
 Pishva 
23:32
 Varamin 
23:46
 Tehran 
00:40