Sari 
17:55
 Qaemshahr 
18:11
 Shirgah 
18:32
 Zirab 
18:56
 Pole-e Sefid 
19:37
 Savadkuh 
19:58
 Sorkhabad 
20:13
 Veresk 
20:31
 Firouzkuh 
21:43
 Zarrindasht 
22:20
 Simindasht 
22:35
 Kabutardarreh 
22:53
 Bonakuh 
23:14
 Garmsar 
23:31
 Pishva 
00:12
 Varamin 
00:26
 Tehran 
01:20