Tehran 
17:00
 Varamin 
17:19
 Pishva 
17:30
 Garmsar 
18:14
 Simindasht 
19:12
 Zarrindasht 
19:45
 Firouzkuh 
20:41
 Veresk 
21:35
 Pole-e Sefid 
22:42
 Zirab 
22:57
 Shirgah 
23:19
 Qaemshahr 
23:48
 Sari 
00:13
 Neka 
00:40
 Behshahr 
01:03
 Bandar Gaz 
01:38
 Bandar Torkaman 
02:10
 Gorgan 
03:25