Tehran 
22:05
 Varamin 
22:36
 Pishva 
22:47
 Garmsar 
23:28
 Simindasht 
00:24
 Zarrindasht 
00:39
 Firouzkuh 
01:35
 Veresk 
02:27
 Pole-e Sefid 
03:34
 Zirab 
03:57
 Shirgah 
04:21
 Qaemshahr 
04:46
 Sari 
05:26
 Neka 
06:01
 Behshahr 
06:24
 Bandar Gaz 
06:58
 Bandar Torkaman 
07:30
 Gorgan 
08:30