Tehran 
22:05
 Varamin 
22:36
 Pishva 
22:47
 Garmsar 
23:28
 Simindasht 
00:24
 Zarrindasht 
00:39
 Firouzkuh 
01:44
 Veresk 
02:36
 Pole-e Sefid 
03:43
 Zirab 
04:06
 Shirgah 
04:30
 Qaemshahr 
04:55
 Sari 
05:35
 Neka 
06:01
 Behshahr 
06:24
 Bandar Gaz 
07:04
 Bandar Torkaman 
07:36
 Gorgan 
08:35