Gorgan 
21:00
 Bandar Torkaman 
21:22
 Bandar Gaz 
21:57
 Behshahr 
22:32
 Neka 
22:56
 Sari 
23:25
 Qaemshahr 
00:06
 Shirgah 
00:28
 Zirab 
00:50
 Pole-e Sefid 
01:24
 Veresk 
02:17
 Firouzkuh 
03:33
 Zarrindasht 
04:09
 Simindasht 
04:24
 Garmsar 
05:32
 Pishva 
06:17
 Varamin 
06:32
 Tehran 
07:35