Gorgan 
18:30
 Bandar Torkaman 
19:04
 Bandar Gaz 
19:38
 Behshahr 
20:14
 Neka 
20:37
 Sari 
21:20
 Qaemshahr 
21:46
 Shirgah 
22:07
 Zirab 
22:31
 Pole-e Sefid 
23:12
 Veresk 
00:02
 Firouzkuh 
01:16
 Zarrindasht 
01:51
 Simindasht 
02:06
 Garmsar 
02:58
 Pishva 
03:39
 Varamin 
03:53
 Tehran 
04:50