Gorgan 
19:05
 Bandar Torkaman 
19:37
 Bandar Gaz 
20:10
 Behshahr 
21:04
 Neka 
21:27
 Sari 
21:55
 Qaemshahr 
22:36
 Shirgah 
22:57
 Zirab 
23:21
 Pole-e Sefid 
00:02
 Veresk 
00:52
 Firouzkuh 
02:04
 Zarrindasht 
02:39
 Simindasht 
02:54
 Garmsar 
03:48
 Pishva 
04:47
 Varamin 
05:00
 Tehran 
05:55