Tehran 
09:20
 Varamin 
09:39
 Pishva 
09:49
 Garmsar 
10:30
 Yatri 
10:44
 Semnan 
11:52
 Damghan 
14:02
 Shahrud 
15:00
 Bakran 
15:51
 Jajarm 
16:37
 Azadur 
16:51
 Sankhast 
17:08
 Jovin 
17:25
 Neqab 
18:04
 Esfarayen 
18:24
 Bayhaq 
18:40
 Sabzevar 
18:56
 Neyshabur 
19:51
 Mashad 
21:55