Tehran 
08:55
 Varamin 
09:14
 Pishva 
09:24
 Garmsar 
10:04
 Yatri 
10:16
 Semnan 
11:22
 Damghan 
13:30
 Shahrud 
14:26
 Bakran 
15:18
 Jajarm 
16:02
 Azadur 
16:21
 Sankhast 
16:37
 Jovin 
16:51
 Neqab 
17:10
 Esfarayen 
17:28
 Bayhaq 
17:42
 Sabzevar 
18:15
 Neyshabur 
19:09
 Mashad 
21:15