Mashad 
07:10
 Neyshabur 
08:47
 Sabzevar 
09:35
 Esfarayen 
10:05
 Neqab 
10:24
 Jovin 
10:38
 Sankhast 
10:53
 Azadur 
11:07
 Jajarm 
11:45
 Bakran 
12:33
 Shahrud 
13:36
 Damghan 
14:22
 Semnan 
16:09
 Yatri 
17:10
 Garmsar 
17:24
 Pishva 
18:08
 Varamin 
18:25
 Tehran 
19:30