Mashad 
07:10
 Neyshabur 
08:41
 Sabzevar 
09:31
 Esfarayen 
10:00
 Neqab 
10:19
 Jovin 
10:34
 Sankhast 
10:47
 Azadur 
11:19
 Jajarm 
11:37
 Bakran 
12:19
 Shahrud 
13:26
 Damghan 
14:07
 Semnan 
15:55
 Yatri 
16:51
 Garmsar 
17:04
 Pishva 
17:47
 Varamin 
18:02
 Tehran 
19:10