Tehran 
16:05
 Varamin 
16:19
 Garmsar 
17:04
 Semnan 
18:34
 Damghan 
20:09
 Shahrud 
21:04
 Jajarm 
22:25
 Azadur 
22:39
 Sankhast 
22:53
 Jovin 
23:06
 Neqab 
23:23
 Esfarayen 
23:41
 Sabzevar 
00:06
 Neyshabur 
00:52
 Mashad 
02:40