Mashad 
23:59
 Neyshabur 
01:45
 Sabzevar 
02:28
 Neqab 
03:09
 Sankhast 
03:34
 Azadur 
03:47
 Jajarm 
04:03
 Bakran 
05:00
 Shahrud 
06:02
 Semnan 
08:25
 Varamin 
10:25
 Tehran 
11:20