Tehran 
00:50
 Varamin 
01:09
 Garmsar 
01:56
 Semnan 
03:13
 Damghan 
05:17
 Shahrud 
06:13
 Jajarm 
07:44
 Neqab 
08:54
 Neyshabur 
10:27
 Mashad 
12:25