Mashad 
00:55
 Neyshabur 
02:23
 Neqab 
04:03
 Shahrud 
07:00
 Damghan 
07:42
 Semnan 
09:24
 Varamin 
11:29
 Tehran 
12:35