Mashad 
23:45
 Neyshabur 
01:07
 Neqab 
02:48
 Shahrud 
05:49
 Damghan 
06:32
 Semnan 
08:20
 Varamin 
10:26
 Tehran 
11:35