Tehran 
12:20
 Varamin 
13:03
 Garmsar 
13:49
 Semnan 
14:59
 Damghan 
16:29
 Shahrud 
17:20
 Jajarm 
18:47
 Neqab 
19:45
 Sabzevar 
20:25
 Neyshabur 
21:37
 Kashmar 
22:05
 Torbat-e Heydarieh 
23:35
 Khaf 
01:30