Tehran 
12:20
 Varamin 
13:03
 Garmsar 
13:49
 Semnan 
14:59
 Damghan 
16:29
 Shahrud 
17:20
 Neqab 
19:40
 Sabzevar 
20:20
 Neyshabur 
21:32
 Kashmar 
22:00
 Torbat-e Heydarieh 
23:25
 Bajestan 
00:51
 Tabas 
03:25