Tehran 
07:10
 Semnan 
08:50
 Damghan 
10:01
 Shahrud 
10:46
 Neyshabur 
13:49
 Mashad 
15:50