Mashad 
05:20
 Neyshabur 
06:31
 Shahrud 
09:24
 Semnan 
11:09
 Varamin 
12:34
 Tehran 
13:35