Mashad 
05:25
 Neyshabur 
06:38
 Shahrud 
09:34
 Damghan 
10:09
 Semnan 
11:26
 Varamin 
12:56
 Tehran 
13:55